Vedtekter, regler, avtaler og instrukser

Ja, det kan virke litt uoversiktlig det hele, men dette har både med historie og vår driftsmodell å gjøre.  Her kommer en forklaring på hvordan dette henger sammen!

Vedtektene for Padda Båtforening beskriver den formelle oppbyggingen av foreningen, formål, årsmøtet, styret, valg av dette etc.  Disse kan kun endres på årsmøte eller ekstra-ordinært årsmøte, og dette krever 2/3 flertall blant medlemmene.  Vedtektene er hva som før 2020 het Lover.

Avtale om båtplass inngås mellom medlem/leietaker og Sørfonden Slipp/Padda Båtforening.  Her framkommer navn, adresse, telefon og epost adresse, samt båtdata.  Gjennom sin signatur forplikter medlemmet seg til å følge Vedtektene, Ordensreglene og Vaktinstruksen.  Disse følger med som vedlegg til avtalen, og finnes også her på Paddabf.no.

Ordensreglene beskriver hvordan hver og en av oss skal oppføre oss i båthavna.  Her står det om leieperioder, fortøyning, tilsyn, plikt til å gå nattevakt etc.  Ordensreglene kan endres gjennom styrevedtak, og ble før 2020 kalt Vedtekter.

Vaktinstruks beskriver opplegget rundt nattevakt, tider og rutiner rundt dette.  Også her er det styret som kan gjøre endringer.