Meny Lukk

Årsmøte 2022

Styret sendte i slutten av september svaret fra Bymiljøetaten (BYM) om regulering av leieprisene på Padda. BYM ga Sørfonden Slipp AS frist til 1. november med å sende sitt tilsvar. Det er ikke kommet noe slikt svar etter det vi kjenner til, heller ikke etter påminnelser fra oss til Sørfondens advokat. Vi meldte til medlemmene i september at vi tok sikte på et årsmøte medio november, slik at tilsvaret fra Sørfonden ville foreligge før innkalling. Nå gjennomfører vi årsmøtet i uavhengig av dette. 

Ifølge vedtektene for Padda båtforening er det to ukers frist for innkalling til årsmøtet. Medlemmene vil om kort tid motta egen innkalling som overholder den fristen, med angivelse av dato, tid, sted og saksliste (vi tar fortsatt sikte på årsmøte i slutten av november). Det er 5 ukers varslingsfrist for å sende styret saker som ønskes behandlet på årsmøtet (i tillegg til de ordinære sakene). Vi har ikke mottatt noen innspill til nye saker, etter at årsmøtet først ble varslet i september. Fristen på fem uker er der først og fremst for at styret og årsmøtet skal kunne gjennomføre et godt forberedt årsmøte. Styret vil nå likevel kunne akseptere forslag til nye saker som vi mottar innen 14.11 (post@paddabf.no).
Forslag til nye styremedlemmer kan sendes til valgkomiteen ved Paul Myrvang (myrvang.paul@gmail.com). 

Styret leter nå etter egnete møtelokaler, som er vanskeligere å finne enn normalt siden vi nærmer oss jul. Dato for møtet er avhengig av dette. (Dersom vi i verste fall ikke finner egnete lokaler, vil vi måtte utsette årsmøtet til over nyttår!)

Hilsen styret i Padda båtforening