Meny Lukk

Påskehilsen og informasjon til alle medlemmer av PBF

Styret i PDF ønsker å sende alle en påskehilsen med litt informasjon.

Orientering om vaktordningen 2022 

Som kjent ble det ikke gjennomført vakter i foreningens regi sesongen 2020 som en følge av pandemien. I fjor gikk vaktordningen tilnærmet som normalt, men med strenge smitteverntiltak. Dette medførte at vaktmannskapet oppholdt seg på forskjellige steder utenom vaktrundene. 

Som vanlig vil to medlemmer i år bli innkalt til å gå vakt hver natt i perioden 16. april til 15. oktober. I år skal begge vaktene oppholde seg i vakthytten. Betjeningen av kameraanlegget er en sentral del av vakten, og to vakter vil lettere avdekke uregelmessige forhold i båthavnen. 

Også i år blir vakttiden fastsatt til kl. 22.00 til kl. 05.00 – totalt 7 timer. En redusert vakttid i forhold til tidligere år. Styret presiserer at dette fortsatt er en prøveordning som evalueres fortløpende og når som helst kan endres. 

Vaktinstruksen sier mer om hvordan vakten skal gjennomføres, og brudd på denne vil føre til reaksjoner fra foreningen. 

Vaktlisten ligger også på foreningens hjemmeside.  Gå inn på foreningens hjemmeside, Paddabf.no. Under «Filarkiv» trykker du «Filarkiv 2022» der du finner «Vaktliste 2022». Alternativt kan du klikke her for å laste ned listen direkte. Denne listen inneholder ikke navn eller kontaktinformasjon på medlemmene. Listen er sortert på båtplassnummer med tilhørende vaktdato. Alternativt kan du gå inn i vakthytten. Når vaktsesongen starter ligger der en komplett vaktliste hvor du finner vaktdato på ditt navn. 

I god tid før din vakt vil du motta en formell innkalling der du skal bekrefte din vaktdato ved å svare på innkallingen. Vennligst ikke svar nå

Spørsmål om vaktordningen rettes til vaktansvarlig Geir Olav Raa, tlf 905 46 409 eller email goraa@wemail.no 

Vi ønsker alle medlemmer i Padda båtforening en riktig god båtsesong. 

Hilsen vaktansvarlig og styret 

Padda Båtforening 

PS. Dette er et foreløpig varsel. Innkalling kommer senere, men det er uansett medlemmets ansvar og plikt å sjekke sin vaktdato. Står du ikke på lista skal du ikke gå vakt i år.  

Orientering om årsmøte i PBF

I slutten av februar sendte styret i PBF ut en informasjonse-post hvor det blant annet ble opplyst om at styret har vedtatt å utsette årsmøtet i PBF. Dette vedtaket fikk totalt 4 innsigelser. Styret ønsker fortsatt å utsette årsmøtet i PBF. Hovedgrunnen til dette er at vi ønsker at PBF har fått en tilbakemelding fra BYM (bymiljøetaten) ang. saken om bryggepriser da mange beslutninger som tas på et årsmøte vil være en direkte konsekvens av dette. Saken om bryggepriser ble først sendt til småbåtutvalget, som har delegert saken videre til BYM som følger opp videre. Styret fikk beskjed om vi skulle få en tilbakemelding på saken innen utgangen av februar, men har ennå ikke fått svar. Styret har fulgt opp saken jevnlig og sendt flere purremailer til BYM. Vi håper vi snarlig vil få en avklaring, men ser at det er utfordrende at dette trekker ut i tid.

Saken om bryggepriser ved det tidligere styrets behandling av denne var hovedårsak til at det tidligere styret fikk mistillit. På det ekstraordinære årsmøtet som ble holdt i oktober var det et solid flertall blant deltakerne om mistillit (118 mot 38). Flere av innleggene som ble holdt på årsmøtet (mellom 15-20 innlegg) refererte til saken om bryggepriser. Styret tolker det dithen at denne saken er viktig for våre medlemmer og at en avklaring i forkant av et årsmøte vil være i medlemmenes interesse.

I tillegg til dette opplyser valgkomiteen om at flere av de mulige kandidatene til styreverv har stilt betingelse om at en beslutning hos BYM foreligger og at styret får et klart mandat å jobbe ut fra. Dette gjør at det er vanskelig å gjennomføre et årsmøte og velge et fulltallig styre før dette er avklart.

Styret ser det slik at vi har to alternativer for gjennomføring av årsmøtet:

  1. Gjennomføre årsmøtet men uten valg av nytt styre
  2. Utsette årsmøtet og ha valg på årsmøtet.

Av de to alternativene har styret besluttet at det vil være mest hensiktsmessig å gå for alternativ 2 slik at medlemmene vil ha ett årsmøte å forholde seg til der de viktigste beslutningene tas.

Til sist vil vi minne om at kandidater til styreverv mottas av valgkomiteen ved Øystein Ludviksen og Paul Myrvang. Kandidater kan sendes direkte på e-post valg.paddabf@gmail.com. Denne e-posten har kun valgkomiteen tilgang til.

Hilsen Styret i PBF

GOD PÅSKE!