Meny Lukk

Oppfølging av årsmøtevedtak om betaling av båtplassleie i 2024

Oslo, 21.12.2023

Etter juridisk bistand fra advokat Ole Borge, anbefaler styret herved at båteiere i 2024 ikke betaler mer i leie enn det Oslo Kommune har meddelt at de vil kunne godkjenne.

Kommunen baserer seg på Veridian-rapporten som konkluderer med å anbefale prisene i tabellen nedenfor. For at PBFs medlemmer kan se hva slags prisnivå dette vil være i 2024, har vi utvidet tabellen med prisjusterte kolonner for 2023 og 2024, samt lagt til kontingenten til PBF:

2022 pris 2023 pris 2024 pris Medlemskontingent PBFTotal innbetaling for 2024
Båtplass, 5,5 meter helårs (Log F + Longside brygge I)16 40017 13817 9261 15019 076
Båtplass, 5,0 meter helårs (L)16 00016 72017 4891 15018 639
Båtplass, 4,5 meter helårs (L og F)15 30015 98916 7241 15017 874
Båtplass, 4,5 meter sommer (I og K)10 00010 45010 9311 15012 081
Båtplass, 3,8 meter sommer (D, G, O, N og P)8 0008 3608 7451 1509 895
Båtplass, 3,4 meter sommer  (S, H, M)7 0007 3157 6511 1508 801
Båtplass, 3,0 meter sommer (E)6 4006 6886 9961 1508 146
      
Vinterhavn/boblehavn 4 0004 1804 372 4 372
Indeksjustert etter lønnsstatistikk for heltids ansatte» (SSB).
2023 (2020-2021)4,50 %
2024 (2021-2022)4,60 %

 Nedenfor følger en kort redegjørelse for grunnlaget for leiepriser på Padda og for denne anbefalingen.

  • Den 28 september 2022 fastslo Oslo Kommune at endringer i båtplassleie ut over regulering for prisstigning krever samtykke fra Kommunen (brev fra Oslo kommune 28.09.22).
  • 23 mars 2023 mottok kommunen verdivurdering fra uavhengig selskap Veridian for kriterier for fastsettelse av båtplassleie ihht avtalene mellom kommunen, Padda og Sørfonden. I brev av 28.september 2023 har kommunen uttalt at de kan godkjenne Veridians takster +-10%.
  • Det ligger utenfor kommunens kompetanse ensidig å fastsette leie. I brev av 29. november 2023 gjentar de at partene enten må bli enige om priser, eller la dette gå til voldgift.
  • Veridians taksering + 10 % setter en øvre ramme for hva kommunen synes å kunne godkjenne selv om partene skulle bli enige om noe annet. En eventuell voldgiftsdom ville måtte finne grunnlag for å sette Veridians takst til side for at kommunen skulle kunne vurdere å godkjenne høyere båtplassleie.
  • Et flertall av medlemmene i Padda har ved elektronisk votering i november i år gått inn for ikke å betale mer enn det kommunen angir som riktig pris. Hadde flertallet ønsket å imøtekomme Sørfonden Slipps krav, synes det ikke som om kommunen uansett hadde kunnet godkjenne dette mot Veridians råd til kommunen.
  • Paddas medlemmer kan ikke betale mer enn det Oslo Kommune har anvist at den kan godkjenne i båtplassleie. Det er ikke et mislighold av medlemskapsforpliktelser å forholde seg til Veridians takst.
  • Selv om Sørfonden Slipp skulle velge å fakturere et høyere beløp, vil det likevel ikke være grunnlag for å sende krav til inkasso for båteiere som ikke betaler mer enn beløpet Kommunen har sagt de vil godkjenne. Sørfonden Slipp kan ikke påvise rettsgrunnlag for en høyere pris. Det er heller ikke anledning til å gå til rettslige skritt for å kaste ut båteiere som ikke har betalt full sum som Sørfonden Slipp fakturerer da beløpet er omtvistet og ikke ihht. godkjent beløp fra Oslo Kommune.
  • PBF har de siste to årene tatt forbehold om tilbakesøkning av for meget betalt båtplassleie. Vi mangler en fullstendig oversikt over hvor mye dette beløpet utgjør, men ut fra et forsiktig anslag basert på tallene i Veridians rapport og Sørfonden Slipps 2022-regnskap kan det dreie seg om i overkant av to millioner kroner pr år. Styret vil oppta forhandlinger med Sørfonden Slipp, med forbehold om medlemmenes godkjennelse av forhandlingsresultatet i årsmøte, med sikte på å se tilbakebetaling av for meget innbetalt båtplassleiet i sammenheng med finansiering av fornyelse og videre utvikling av havneanlegget.
  • Styret vil skrive til Sørfonden Slipp i hht punktene ovenfor og be Sørfonden Slipp fakturere for 2024 i overensstemmelse med Veridians takst.

Med vennlig hilsen og ønske om en god jul, fra

Styret i Padda Båtforening