Meny Lukk

Sak 2 Båtplasspris 2024

Innledning

Bymiljøetaten (BYM) i Oslo Kommune redegjorde i brev av 28. september i år for sitt vedtak om at leieprisene på Padda skal settes ned. Sørfonden Slipp har bedt BYM revurdere dette vedtaket.  Pr i dag vet vi ikke hva Sørfonden vil fakturere for båtplasser i 2024, men de har gitt klart uttrykk for at de ønsker å opprettholde det nivået de har fakturert siden 2022.

Styret ønsker å vite hva medlemmene mener vi bør gjøre om Sørfonden fakturerer et høyere beløp enn det BYM har vedtatt. Vi kommer derfor til å be dere stemme over følgende:


Til rådgivende avstemning

Dersom Sørfonden krever en leie for båtplasser i 2024 som overstiger det BYM tillater, hva bør styret anbefale PBFs medlemmer å gjøre?

  1. Betale beløpet Sørfonden fakturerer
  2. Betale i henhold til BYMs vedtak

Det understrekes at årsmøtet ikke kan pålegge medlemmer hva de skal betale til Sørfonden, så dette er kun en rådgivende avstemning. Vi mener likevel det er nyttig med en slik avstemning, både for at medlemmer skal vite hva flertallet tenker når man selv skal betale, og for at styret skal få et inntrykk av stemningen blant medlemmene vi representerer.

Styrets innstilling:

Styret innstiller på alternativ 2.

Styret mener at vi ikke bør betale utover det BYM har godkjent. Vi mener BYMs vedtak bygger på en god vurdering av prisspørsmålet i Veridian-rapporten (se nedenfor). Vi har vurdert å holde tilbake innbetaling ettersom vi har et motkrav for for mye innbetalt i 2022 og 2023, men har kommet fram til at det blir uryddig, blant annet fordi det er en viss utskifting av medlemsmassen og medlemmene i 2024 dermed ikke er nøyaktig de samme som betalte inn for mye i årene før.


Bakgrunn

Det vil følge en grundigere redegjørelse for denne saken på møtet. Styret vil presentere sitt syn, og det vil bli anledning for andre medlemmer til å legge fram sine synspunkter. Her kommer en kort redegjørelse for nye medlemmer og andre som er usikre på bakgrunnen for denne saken: 

Padda eies av Oslo kommune og leies ut rimelig til Sørfonden Slipp AS, med formål om å sikre tilgang til rimelige båtplasser til Oslos befolkning. I tillegg gir avtalen Sørfonden mulighet til å drive slipp og butikk på denne kommunale tomta. Leieforholdet reguleres av en avtale fra 1991 (LENKE). Denne spesifiserer at Kommunen skal godkjenne prisene for opplag og for leie av båtplass, og at Padda båtforening (PBF) skal organisere leietakerne av båtplasser.

Derfor er båtplassprisene regulert gjennom en avtale mellom Sørfonden og PBF. Nåværende avtale er fra 2007 (LENKE). De reguleres etter prisindeks, men kan under visse vilkår justeres med mer enn prisindeksen.  Avtalen gjelder til 2027, og fungerte uproblematisk fram til og med 2019.

I 2020-2021 økte Sørfonden leieprisene kraftig. Sørfonden sier denne økningen var nødvendig – blant annet på grunn av behovet for utskifting av brygger. De mener prisøkningen er gyldig fordi den ble godkjent av styret som satt fra mars til oktober i 2021.Imidlertid ble dette styret kastet med stort flertall på ekstraordinært årsmøte i oktober 2021 fordi flertallet mente at prisøkningen var i strid med avtalen fra 2007. Et nytt styre med mandat til å gå imot økningen i leiepriser ble innsatt.

Det nye PBF-styret klaget leieøkningen inn for Bymiljøetaten (BYM) i Oslo Kommune, som er tvisteinstans i henhold til avtalen av 2007. I brev av 28.09.2022 (LENKE) konkluderer BYM med at prisøkningen er ugyldig ettersom den ikke er forelagt kommunen for godkjenning, og er i strid både med avtalen fra 1991 og den fra 2007.

For å fastslå hva som er en rimelig leiepris på Padda fikk BYM konsulentselskapet Veridian til å utrede dette. Veridian sin endelige rapport ble tilgjengelig i august i år (LENKE TIL RAPPORT, LENKE TIL ALLE DOKUMENTER MED VEDLEGG). På bakgrunn av en sammenligning med to andre og helt ulike modeller for drift av småbåthavn, en analyse av drifts- og lønnskostnader samt overskudd hos SS, sett i sammenheng med etterslep på vedlikehold, fastslo rapporten at et riktig prisnivå var vesentlig lavere enn det Sørfonden krevde. Rapporten anførte at leienivået de anbefalte skulle være tilstrekkelig for drift, vedlikehold og avsetninger til bryggeutskiftinger.

BYM konkluderte i brev av 28.09.23 (LENKE) at de ville godkjenne leiepriser slik Veridian anbefalte, +/- 10%.

Sørfonden har hittil ikke akseptert dette vedtaket. I stedet har de engasjert Deloitte, som har laget en motrapport til Veridian-rapporten (LENKE). På bakgrunn av denne rapporten vil Sørfonden opprettholde prisnivået som ble innført i 2022 og ber i et brev av 13.11. BYM om å omgjøre sitt vedtak (LENKE). PBF-styret mener Deloitte-rapporten legger feil forutsetninger til grunn, og har kommunisert dette til BYM (LENKE). Med det prisnivået Sørfonden krever vil PBFs medlemmer betale kostnadene ved de nye bryggene flere ganger gjennom bryggenes levetid (ca 25 år).. Veridian-rapporten viser at Sørfonden ikke har prioritert jevnlig vedlikehold av bryggene og mener det burde vært rom for dette gjennom de gjeldende prisene fram til 2020.

Ï 2022 og 2023 rådet PBF medlemmene til å betale beløpet fakturert av Sørfonden, med forbehold om tilbakebetaling dersom kommunen fastsatte lavere priser.  PBF har krevd tilbakebetaling av disse for høye leieprisene etter BYMs vedtak. Sørfonden har avvist PBFs henvendelse om tilbakebetaling til medlemmene av for mye innbetalt båtplassleie i 2022 og 2023, med begrunnelsen at disse prisene var godkjent av styret som satt fra mars til oktober i 2021 (LENKE). Nåværende PBF-styre mener at dette vedtaket ikke er gjeldende siden det ble gjennomført i strid med avtaleverket.

Slik står saken nå. Bymiljøetaten har vedtatt et lavere prisnivå enn Sørfonden har krevd, med bakgrunn i Veridian-rapporten og den gunstige leieavtalen for kommunens eiendom. Sørfonden godtar ikke BYMs avgjørelse. Det er opp til BYM å reagere på Sørfondens siste utspill, og siden saken står mellom kommunen og Sørfonden er det ikke en sak PBF kan ta stilling til nå.

Det har vært hevdet at båtplassene på Padda kommer til å forsvinne dersom Sørfonden Slipp ikke får fakturere ønsket beløp. PBF styre har fått bekreftet muntlig fra BYM at de ønsker å legge til rette for at båtplassene på Padda skal bestå. 

Det er en rekke spørsmål som spiller inn i vurdering av leiepris som vi ikke har plass til å gå inn på her. De inkluderer blant annet hvor raskt bryggeutskiftingen kan og bør gjennomføres og hva kostnadene vil være, hvordan dette kan finansieres, ansvaret for etterslep ved vedlikehold og bryggeutskifting, tilbakebetaling av for mye innbetalt i 2022 og 2023, eierskap til nye brygger dersom disse blir finansiert gjennom økte innbetalinger fra PBF-medlemmer, hva som ville skje dersom leieavtalen for Padda mellom Oslo Kommune og Sørfonden skulle bli sagt opp av en av partene, med mere. Noe av dette er diskutert i de to ovennevnte rapportene, som kan leses på www.paddabf.no .  Vi vil etter beste evne søke å belyse disse spørsmålene videre på møtet.